ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY POLICY

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONNECTION BV
CONNECTION BV met haar maatschappelijke zetel te Ooigemstraat 14, 8792 Waregem met als ondernemingsnummer BE 0778.605.043.
Hierna genoemd ‘CONNECTION BV’
ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CONNECTION BV en een klant waarop CONNECTION BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
In geen enkel geval zal de nietigheid van één of meerdere clausules in deze Algemene Voorwaarden de nietigheid van de andere clausules tot gevolg hebben.
In het geval dat één of meerdere clausules nietig worden verklaard, zal CONNECTION BV en de klant alsnog in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
Aanbieding en offerte
De prijzen worden altijd gebaseerd op een prijslijst welke CONNECTION BV aan de klant overmaakt na het eerste gesprek of per aanvraag per mail.
Op basis van de prijslijst en de keuzes die de klant maakt zal CONNECTION BV binnen de 7dagen de prijsberekening opmaken.
Deze dient minstens een maand voorafgaand aan de betreffende datum te gebeuren.
Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tot het verrichten van de bestellingen of catering komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de klant, hetzij via ondertekening van de overeenkomst, hetzij per elektronische bevestiging.
Annulering door de klant
Als aan de bestelling nog niet begonnen is op het moment van de ontbinding van de overeenkomst door de klant of voorafgaande bestelling bij een leverancier zal CONNECTION BV een schadevergoeding van vijfentwintig procent (25%) van het totale factuurbedrag eisen van de klant.
Als de klant tussen 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum annuleert is de klant 25% van de totaalprijs verschuldigd.
Als de klant 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum annuleert is de klant 50% van de totaalprijs verschuldigd.
Als de klant binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum annuleert is 100% van de totaalprijs verschuldigd.
De klant kan uitsluitend een geldige annulering doen schriftelijk of per e-mail. Annuleringen per SMS worden niet aanvaard. Om geldig te zijn moet de annulering voorafgegaan worden door een tegensprekelijk telefonisch contact met CONNECTION BV.
CONNECTION BV zal de annulering per mail bevestigen en al dan niet met toepassing van annuleringskosten en onder verwijzing naar het voorafgaandelijk telefonisch contact.
Annuleringen door CONNECTION BV
CONNECTION BV is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het uitvoeren van de overeenkomst redelijkerwijs onmogelijk of te zwaar wordt om uit te voeren.
CONNECTION BV kan steeds onder dezelfde voorwaarden een alternatief aanbieden op de overeengekomen of andere datum.
Uitvoering van de opdracht
Ten laatste 7 werkdagen voor het event geeft de klant schriftelijk of per e-mail het definitief aantal bestellingen en/of personen door aan CONNECTION BV.
Bij gebruik van de foodtruck voorziet de klant dat de staanplaats bereikbaar en berijdbaar is en worden eveneens de nodige sanitaire voorzieningen en elektrische installaties voorzien door de klant.
Prijzen en betalingen
Het voorschot bedraagt steeds 50% en dient betaald te worden na ontvangst van de voorschotfactuur.
De klant betaalt de overige 50% maximaal 1 week na afloop van de dienstverlening zelf. De factuur wordt de dag na afloop verzonden tenzij anders vermeld.
Voor de plaatsing en inwerkingstelling van de foodtruck vragen wij steeds een vergoeding van 150 euro btw inclusief.
Voor de plaatsing en inwerkingstelling van de andere zaken zonder foodtruck is dit bedrag altijd 75 euro btw inclusief.
Alle vermelde prijzen van CONNECTION BV zijn in euro en inclusief btw. De prijs die CONNECTION BV voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de doorgegeven bestelling op de prijslijsten. Prestaties buiten de overeenkomst zullen in samenspraak met de klant gefactureerd worden als meerwerk.
Klachten
Als de klant een klacht of opmerking heeft over de geleverde diensten of prestaties moet de klant deze op de dag zelf uiten anders worden deze niet meer aanvaard.
Aansprakelijkheid
Als de klant en/of één van zijn genodigden of medewerkers schade veroorzaakt aan de eigendom van CONNECTION BV is de klant hiervoor aansprakelijk.
In geval dat CONNECTION BV zelf schade toebrengt aan eigendommen van de klant is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de factuur.
VARIA
Foto’s en beelden van realisaties kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zijnde publicatie op website of andere kanalen. Als dit niet toegestaan is dient de klant dit schriftelijk te melden.
GDPR
CONNECTION BV verwerkt de persoonsgegevens van zijn klanten op basis van de contractuele relatie ten gevolge van een aanvaarde offerte en/of een bestelling. Op vraag van de klant kunnen deze gegevens opgevraagd, verbeterd en/of gewist worden. Gaat u als klant niet akkoord met de manier waarop CONNECTION BV uw gegevens verwerkt, dan kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).
Bevoegdheid rechtbank
Alle rechtsbetrekkingen tussen CONNECTION BV en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wet.
Elk geschil betreffende deze Algemene Voorwaarden zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van het vredegerecht of de ondernemingsrechtbank van de maatschappelijke zetel van CONNECTION BV.